05

RAKUTEN

Newspaper, Tabloid

Art Direction & Design - Taiki Kato
Copywriter - Yoshifumi Udo